Cross4All

- Publicity material

Идентификација на проектот

               

https://cross4all.eu/mk/project-identification

Идентификација на проектот

Пограничната соработка e кофинансирана од Европската унија под инструментите за пред-пристапна помош (IPA II)

Одобрена е од Европската Комисија на 06/08/2015 со одлука C (2015) 5655 

Вкупен буџет ≈ 45.470.066,00  (85% ERDF финансирање и 15% национален придонес)

Приоритетни оски (Развој и поддршка на локалната економијаЗаштита на животната средина - Транспорт)