Во досегашните фази од програмата се извршени две обуки од кои едната Online а другата со физичко присуство со учесниците во тимовите и членовите на тимот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) од Битола, Универзитет „Св.Климент...

 На ден 21.02.2021 во присториите на Црвениот крст во Охрид од страна на кадарот на ФИКТ (еден од партнерите во Croos4all) се реализра обука на докторите од болницата Св.Стефан -Охрид и мобилните тимови . Во фокусот на обуката беше примена...

АТutor е open source,  WEB-базирана алата, попрецизно Learning Content Management System, за сите видови на општи намени, широко распространет, до ниво да многу држави имаат подигнато разни едукативни содржини на национално ниво. Креиран е 2002 и унапредуван, со додавка на...