Cross4All

- Publicity material

Очекувани излези

               

https://cross4all.eu/mk/project-outputs

Очекувани излези

Подобрени здравствени и социјални сервиси за популацијата која живее во пограничниот регион

Креирање на идни работни места во секторот туризам

Подобрување на пристапот до локалните транспортни инфруструктури, забрзување на конекциите низ главните корисори, ефикасни погранични сервиси, транспортни сервиси кои користат иновативни технологии

Подобрено управување со отпад или системи за рециклирање

Подобрени мерки кои вклучуваат адресирање на природни ризици (поплави, шумски пожари) и заштита на животната средина


Граѓаните кои живеат во 5-те погранични региони во Грција и 4-те региони во Република Северна Македонија имаат корист од Програмата