Cross4All

- News

Обука за мобилни тимови и доктори од болница „Св.Стефан“ Охрид

 На ден 21.02.2021 во присториите на Црвениот крст во Охрид од страна на кадарот на ФИКТ (еден од партнерите во Croos4all) се реализра обука на докторите од болницата Св.Стефан -Охрид и мобилните тимови .

Во фокусот на обуката беше примена на апликациите Cross4all (aпликација наменета за пациентите) и CoCross(аплиакција наменета за докторите). Со различните модули: GA module Oxymeter PM 150, GA module Glucose FORA DM30b, GA module BPM BU 550, GA module FORA IR20b, GA module AEG PW5653BT, GA module Stethoscope, GA module Shimmer, GA MIR Spirometar, Observation. Добиените параметри од мерењето се вчитуваат во апли кацијата и PHR.

На обуката беше продискутирани различни прашања/предизвици со кои се соочуваат докторите и членовите на мовилните тимови во Пилот проектот.

More images