Cross4All

- Publicity material

Цели

               

https://cross4all.eu/mk/objectives

Постигнување на целите на проектот Cross4all

Скоро сите Deliverables (испораки) за проектот Cross4all според JoB се завршени: Cross4all активности, Cross4all состаноци, креирани се сите дигитални средства кои се направени во рамките на проектот Cross4all и се целосно функционални 

- Организиран е тридневен семинар за зголемување на дигиталната здравствена писменост и е-здравствената писменост и подигање на свесноста за здравствен само-менаџмент со онлајн обука во декември 2020 година за 50 граѓани

-Организирани се семинари и обуки за учесниците во Пилот проектот, онлајн и со физичко присуство во Охрид

-Нашите дигитални средства се доставени според проценката на усогласеноста на WCAG според кои препораки се направени корекции

Дигитални средства кои се креирани во рамките на Cross4all

 •     
 • WebPHR    – Персонален    запис за пациентот - Cloud    базирана погранична    платформа (LB)

      
 • Мобилни    апликации за граѓани –    сензори кои се поврзани    со Таблет или мобилен уред,    поврзан со    webPHR  (PB2)

      
 • Мобилни    апликации за професионалци –    уреди поврзани со табелети    или мобилни уреди, поврзани со webPHR     (LB)

      
 • Систем    за е-рецепти    и e-упати    system     (PB2)

      
 • Проектен    веб сајт на Cross4all    www.cross4all.eu         

      
 • Платформа    за е-учење за зголемување на дигиталната    здравствена писменост, е-здравствената    писменост и свесноста за здравствен    само-менаџмент    (PB2+LB+PB6)

      
 • Единици    за Јавни    информации    (Public information Point Unit)

      
 • Достапни    дигитални промотивни материјали и    пристапни на веб сајтот

      
 • Дигитални    едукативни материјали за здравствен    само-менаџмент на 3 јазици на e-learning    платформата    http://atutor.cross4all.uklo.edu.mk/login.php