Cross4All

- Project events

Трет работен ден - ИТ алатки и достапни уреди за активности на Cross4All

 Во третиот работен ден, продолжи воспоставената пракса на евалуирање на впечатоците од претходниот ден, и преглед на активностите кои следат во тековиот. Работилницата почна со презентирање на светските иускуства од областа на е-Здравството, како пример, Естонија, Шкотска, САД, Австралија.  


Во следната сесија беше претставена корисничката платформа АТутор,  со која се работи во рамките на проектните активности на Cross4All, беа демострирани нејзините базични функционалности, како и можностите за надоградба во зависност од посебните потреби   на  целнаите категории на лицата за кои истите се наменети.

Покрај визуелната презентација, беа претставени и уредите кои се набавени, и беа разгледани  можностите за лична инструктажа во    однос на користењето на платформата,  за време и после    актуелната вонредна состојба проилезена    од  КОВИД19 пандемијата.