https://cross4all.eu/mk/project-outputs Очекувани излези Подобрени здравствени и социјални сервиси за популацијата која живее во пограничниот регион Креирање на идни работни места во секторот туризам Подобрување на пристапот до локалните транспортни инфруструктури, забрзување на конекциите низ главните корисори, ефикасни погранични сервиси, транспортни...

                https://cross4all.eu/mk/project-identification Идентификација на проектот Пограничната соработка e кофинансирана од Европската унија под инструментите за пред-пристапна помош (IPA II) Одобрена е од Европската Комисија на 06/08/2015 со одлука C (2015) 5655  Вкупен буџет ≈ 45.470.066,00  (85% ERDF финансирање и 15% национален...

: Цели

                https://cross4all.eu/mk/objectives Постигнување на целите на проектот Cross4all Скоро сите Deliverables (испораки) за проектот Cross4all според JoB се завршени: Cross4all активности, Cross4all состаноци, креирани се сите дигитални средства кои се направени во рамките...